مشکلات تمامیت ندارد، این ما هستیم که باید تمامیت خود را به دست بیاوریم و پایداری...

🌱مشکلات تمامیت ندارد، این ما هستیم که باید تمامیت خود را به دست بیاوریم و پایداری کنیم.

🌱عین صاد
🌱کتاب نامه های بلوغعاشق کپشن های بی ربطم 🙂


🌱این کار با قطر یک و نیم اجرا شده بود
و یک بار استوریش کرده بودم
و البته همون موقع فروخته شد🙈

🌱مجدد اجراش کنیم؟