مهدیهما
ورق بزنید 
خیلی دوست داشت من اینکارو زودتر پست بزارم برای نامزدش بفرسته
...

مهدی✨هما
ورق بزنید 👉🏻👉🏻👉🏻
خیلی دوست داشت من اینکارو زودتر پست بزارم برای نامزدش بفرسته🥰
یعنی صبرش لبریزم رد کرده الآن شره کرده 😂
منم که تنبل شدم توی پست گذاشتن 😑
میگفت مهدی و هما توی یه پست باشه ولی عکس از جفتشون با هم نداشتم پس ورق بزنید کار هما رو هم ببینید و تعریف کنید 😁
.
.
.
.
.
.