.
ناصرالدین شاه از نوع قاجار
.
(سفارش انواع شخصیت ها)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.   
 ...

.
ناصرالدین شاه از نوع قاجار👑
.
(سفارش انواع شخصیت ها)🎭
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.