.
نوشتن ها از پس لحظه ها میآیند و لحظه ها از پس نفسها….. و نفسها خود زندگی اند…....

.
نوشتن ها از پس لحظه ها میآیند و لحظه ها از پس نفسها….. و نفسها خود زندگی اند….مگر میشود زندگی را زندگی نکرد و در آن حضور نداشت…

اینا وسایل یه عروسک نی نی خوشمزه است؛؛؛
که تمام وسایلش تم خرگوشه😍😍😍
کلاه خرگوشی🐇
عروسک خرگوشک🐇
دمپایی خرگوشی🐇
شلوار سفید طرح دار😅

آخه دمپایی خرگوشیشو ببینید چه نازه مگه داریم دمپایی به این نازی😍😍

خیال بافت🧶

@khiyal_baft 🧶