نیمست و گردنی 
رنگ ثابت کیفیت عالی 
قیمت 
اسلاید یک 220
اسلاید دو 150
اسلاید سه ...

نیمست و گردنی
رنگ ثابت کیفیت عالی
قیمت
اسلاید یک 220
اسلاید دو 150
اسلاید سه 320
اسلاید چهار وپنج235