هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد 
و آنکه جانش زِ محبت اثری یافت نَمُرد
 

    ...

هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد
و آنکه جانش زِ محبت اثری یافت نَمُرد
❤️❤️❤️