ورق بزنید
.

قلب مگنتی اینبار برای دستبند
استیل و رنگ ثابت
.
برای یارت، برای دوس...

ورق بزنید
.

قلب مگنتی اینبار برای دستبند🤩🤩🤩🤩
استیل و رنگ ثابت
.
برای یارت، برای دوستت، برای مامانت، برای هر کسی که دوسش داری… چون که دستت همیشه تو دستش باشه😍🙂
.