پدرصلواتی ترک کن برید سر خونه زندگیتون
.
زیرسیگاری با ترک صددرصد تضمینی
.
بهای ه...

پدرصلواتی ترک کن برید سر خونه زندگیتون😂😂😂
.
زیرسیگاری با ترک صددرصد تضمینی😎
.
بهای هنر:با احترام ۷۰ تومان
.