پست ویژه
کارتیر طرح جواهر فول نگین
قفلشو ببینین حتی رو قفلش هم نگین کار شده
جنس ...

پست ویژه🤗🤩
کارتیر طرح جواهر فول نگین🤩
قفلشو ببینین حتی رو قفلش هم نگین کار شده🤗
جنس کوپر
طول گردنبند45cm
قیمت:
گردنبند:440T
دستبند:340T
سفارش:دایرکت❤️