پسرم،؛ جانِ جهانم. بمانی برایم. در شبِ سالروز زمینی شدنت،دور هم جمع شدیم تا جشن ...

پسرم،؛ جانِ جهانم. بمانی برایم. در شبِ سالروز زمینی شدنت،دور هم جمع شدیم تا جشن بگیریم آمدنت را زیبای من. دردانه ی مادر، میلادت فرخنده. ❤