چه آرامشی به جانت می افتد
 وقتی احساس امیدواری در رگهای زندگیت جریان پیدا می کن...

🌱
چه آرامشی به جانت می افتد
وقتی احساس امیدواری در رگهای زندگیت جریان پیدا می کند !
چه آرامشی دارد وقتی سایه ی خدا را در تمام ثانیه های زندگیت احساس می کنی !
همینها قوی ترین نسخه های شاد زیستن است
آرام باش جانم
و به روی تمام مشکلاتت لبخند بزن !🕊🌱

.

.

.

.