.
چی بهتر از اینکه کادوتو با عشق و زیبایی هدیه بدی؟
.
.
     ...

.
چی بهتر از اینکه کادوتو با عشق و زیبایی هدیه بدی؟🥰😍
.
.