کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
 
قاب های چ...

کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم

قاب های چوب طبیعی گندمستانی ها
سایز قاب:۱۵*۱۵ سانتی متر
جنس قاب:چوب روسی
جنس مرکز:سنگ مرمریت
قیمت:۶۳/۰۰۰ تومان