کالیگرافی کار با رنگ اکرولیک 
((‎‏‎‏‎50×70 سایز بوم))
 
قیمت:دایرکت
‎‏‎‏‎متریال:...

کالیگرافی کار با رنگ اکرولیک
((‎‏‎‏‎50×70 سایز بوم))

قیمت:دایرکت
‎‏‎‏‎متریال:
کار شده با رنگ اکرولیک مشکی سفید قرمز

‎‏‎‏‎✨آموزش کالیگرافی و نقاشی خط

‎‏‎‏‎