کد ۴۷۰
قواره ۱۴۰‌
شماره ی ۲ ساتن و کاملا مشکی است 
بقیه حریر بدون دید ریزش دار ب...

کد ۴۷۰
قواره ۱۴۰‌
شماره ی ۲ ساتن و کاملا مشکی است
بقیه حریر بدون دید ریزش دار بدون پرزو چروک
قیمت ۲۴۵
ارسال برای تهران ۲۰ و به سایر شهرها ۲۵