کد: KSH-001
بشقاب انگلیسی
دست ساز با رنگ دایمی و ثابت 
دایره به قطر ۱۶ سانتی متر...

کد: KSH-001
بشقاب انگلیسی
دست ساز با رنگ دایمی و ثابت
دایره به قطر ۱۶ سانتی متر

فروش به قیمت پیشنهادی شما
به دلیل فروش مزایده گونه، کامنتها بسته هستند.
لطفا قیمت پیشنهادی خود را واتساپ یا دایرکت کنید.