گاهی که هجوم خبرا زیاد میشه واقعا از پا درمیام و نمیتونم اینجا باشم. 

ولی خود...

گاهی که هجوم خبرا زیاد میشه واقعا از پا درمیام و نمیتونم اینجا باشم.

ولی خودمو به زور هل میدم و میگم
باید باشم
مگر نه اینکه باید خودمون بسازیم،
خودمون کنار هم همدل باشیم.

و همیشه بدترین چیز اینه که کاری ازدستت برنیاد، ولی الان فکر میکنم من با عروسکام که میتونم یه لبخند به لب کسی بیارم، پس چرا این کارو نکنم.

🦋🦋🦋🦋
_______________________________

‎اگر دوسش داشتین برای دوستانتون بفرستین اونا هم لذت ببرن

‎سفارش و اطلاع از قیمت دایرکت