گردنبند  عقیق سبز همراه  با لوح مزین  به شعر حافظ
مجموعه (چشم بد دور که هم جانی ...

گردنبند عقیق سبز همراه با لوح مزین به شعر حافظ
مجموعه (چشم بد دور که هم جانی و جانانی)
طراحی