گردنبند مروارید ~ ۰/۸۸۰ گرم.

قیمت ~ ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان.

گردنبند بی نهایت ~ ۱/۰۱...

💛💛💛

گردنبند مروارید ~ ۰/۸۸۰ گرم.

قیمت ~ ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان.

گردنبند بی نهایت ~ ۱/۰۱۰ گرم.

قیمت ~ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان.

🔸🔸🔸🔸🔸