گردن آویز گوزن
_________________________________________ 

ساخته شده از چوب گردو...

گردن آویز گوزن🦌
_________________________________________

ساخته شده از چوب گردو🍃

_________________________________________