گل شمعدانی نمادی از شور و شوق در عشق و گرمای عشق در طول زندگی است. از زمان های...

گل شمعدانی نمادی از شور و شوق در عشق و گرمای عشق در طول زندگی است. از زمان های دور از گل شمعدانی به عنوان گلی خوش یمن در منازل خود استفاده می کردند. گل دادن گل شمعدانی، نشانه ای بوده برای رسیدن خبر خوش به اهالی منزل. همچنین بر این باور بوده اند که استفاده از چند گلدان گل شمعدانی در منزل، گرمای زندگی را چند برابر کرده و نشانه ای برای عشقی بادوام در طول زندگی است.

💛💙💜💚❤️💛💙💜💚❤️💛💙