.......................
.
یه خوشکلِ خوش رنگ
.
.
               ...

………..🌈🤍…………
.
یه خوشکلِ خوش رنگ😍
.
.