ی هدیه خوب برای ی دوست خوب
 اجراشده روی چوب گردو

              ...

@shamayel.art ی هدیه خوب برای ی دوست خوب😊
اجراشده روی چوب گردو