𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴
یه تیکه از بهشت اینجاست
خاص زیبا دلربا ظریف
-
انگشتر فول نگین ر...

𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴✨
یه تیکه از بهشت اینجاست🤍
خاص زیبا دلربا ظریف👼🏼

انگشتر فول نگین رنگی 💫

|حلقه gold| استیل|
|free size از سایز 6تا8|
————————————
ℙ𝕣𝕚𝕔𝕖:140 𝕋🌝