𝘏𝘪 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴
کار شیک و جذاب
انگشتر برند 𝕋𝕆𝕊ℍ طرح ستاره تک نگین
«استیل،رنگ ثابت،𝘍𝘳𝘦𝘦 ...

𝘏𝘪 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴🐚
کار شیک و جذاب✨
انگشتر برند 𝕋𝕆𝕊ℍ طرح ستاره تک نگین
«استیل،رنگ ثابت،𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘴𝘪𝘻𝘦»
————————————
ℙ𝕣𝕚𝕔𝕖:140 𝕋🪴