دستبندهای زنجیری دردورنگ
طلایی ورزگلدباقیمت مناسب
رنگ ثابت وباجلوه زیبا
عزیزان ه...

دستبندهای زنجیری دردورنگ
طلایی ورزگلدباقیمت مناسب
رنگ ثابت وباجلوه زیبا
عزیزان همه عکسایی که میزارم ازخودکارمیباشدوهیچ گونه افکت یافیلتربکارنبردیم