روسری نخی
اصلا سر نیست
قیمت:هفتاد هزار تومان
لطفا ورق بزنید
کمی نخ کش است در عکس...

روسری نخی
اصلا سر نیست
قیمت:هفتاد هزار تومان
لطفا ورق بزنید
کمی نخ کش است در عکس دوم قابل مشاهده است.