قیمت هر جعبه: ۵۰٫۰۰۰ تومان
               ...

قیمت هر جعبه: ۵۰٫۰۰۰ تومان