.
و تو ..
خدایِ
اتفاق‌های محالی !
.
.
.
.
‌.
 
              ...

.
و تو ..
خدایِ
اتفاق‌های محالی 🍭👣!
.
.
.
.
‌.